REGULAMIN KONKURSU „LUBELSKI WIZERUNEK”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem Konkursu, jest DAWID SZWAŁEK działający na rzecz MEGAN STUDIO oraz MEGAN STUDIO MAŁGORZATA SZWAŁEK, KORALOWA 1/3, 20-583 LUBLIN NIP: 712-21-08-475 (zwani dalej „Organizatorem”)
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/davidszwalekfoto oraz www.facebook.com/meganstudio (zwane dalej “Fanpage”)
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.
7. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA


1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
b. udostępnienie postu konkursowego w sposób publiczny
c. skomentowanie postu konkursowego określając swoją branżę.
d. polubienie fanpage @meganstudio oraz @davidszwalekfoto
e. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu
f. udzielenie zgody na opublikowanie wizerunku w postaci "przed i po" w razie ewentualnej wygranej
g. udzielenie chęci podpisania umowy o nieodpłatne udostępnienie wizerunku proponowanej przez organizatora, a w razie rezygnacji zrzeczenie się z roszczeń.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook

4. Czas trwania konkursu: od 08.11.2020 – 12.11.2020 (godzina 23.59), Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 13.11.2020 na fanpage’u.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodami w konkursie jest sesja fotograficzna dla Zwycięzcy przeprowadzona na terenie Lublina. wraz ze stylizacją włosów jednej osoby.
Wartość pojedynczej nagrody wynosi 550 zł.

2. Sesja fotograficzna odbywa się w ustalonym czasie i miejscu w porozumieniu organizatorów ze zwycięzcą jednak z zachowaniem ogólnie przyjętych procedur. Organizator nie ponosi dodatkowych kosztów w związku z propozycjami i prośbami zwycięzców wobec miejsc odpłatnie dostępnych.

3. Finalny efekt sesji to łącznie 5 zdjęć które dotyczą wyłącznie zwycięzcy, chyba że organizator zgodzi się na inne ustalenie.

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

6. Organizator przewiduje dwie nagrody główne dla dwóch różnych osób.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

1. Organizatorzy wytypują zwycięzców.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem oddzielnego postu na platformie lub wiadomości wysłanej na Facebooku 

3. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom w postaci oświadczeń o wygranej.

4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

5. Nagroda jest ważna, przez 14 dni od zakończenia konkursu, chyba że sytuacja społeczna nie pozwoli na jej realizację - wtedy adekwatnie czas zostanie wydłużony.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “LUBELSKI WIZERUNEK” .
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „LUBELSKI WIZERUNEK” (dalej: „Konkurs”) jest MEGAN STUDIO MAŁGORZATA SZWAŁEK, 20-719 LUBLIN.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Menedżerem salonu pod adresem e-mail: davidszwalek@gmail.com

Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku, prowadzony pod marką Matrix.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celu.

Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
4. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.

  • Instagram
  • Facebook
  • MEGAN%2520STUDIO%2520Sygnet_edited_edite